Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Anonim Şirket Tasfiyeden Dönüş

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

Genel Kurul. TTK nın 548 inci maddesi uyarınca tasfiyeden dönmeye karar verebilir. Bu durumda tasfiye memurları aşağıdaki belgeler ile tescil isteminde bulunurlar.

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına) (Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne) (Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

3) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 adet asıl)

4) Hazır Bulunanlar  Listesi (2 adet asıl)

5) Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 2 adet fotokopi)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

7) Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK 548/3)

8) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl 1 fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi