Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Odamızdan Haberler

İŞVERENLERE ?ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN YENİ YAKLAŞIMLAR? ANLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen farkındalık toplantısında ?çalışma hayatındaki iş teftişine ilişkin yeni yaklaşımlar? konusunda işverenler bilgilendirildi.

Toplantıya, İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, İş Başmüfettişleri Gonca Şahin ve Selçuk Çevirme, Zonguldak TSO Meclis Üyesi Lütfiye Zilan Cenk, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Renda, Zonguldak Belediyesi Başkan danışmanı Erol Yılmaz, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, diğer oda başkanları, işyeri sahipleri, işyeri yetkilisi ve vekilleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun çalışmaları ve toplantı ile ilgili davetlilere bilgi verdi.

A (3)

NEJAT GÜNERİ: YENİ STRATEJİLERİ BELİRLEME VE GELİŞTİRME İHTİYACI DOĞMUŞTUR

İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, ?Bilindiği gibi iş teftişi, Devletin çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemesi, denetlemesi ve teftişine verilen genel isimdir.

Çalışma   hayatının   dinamik   yapısı,   meydana   gelen   hızlı değişim ve yenilikler, işçi ve işverenler için olduğu gibi iş  teftişi için de önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, değişen veya yeni oluşan riskler, kayıt dışı istihdam, olumsuz çalışma şartları,  hizmet alanların algılamalarının ve beklentilerinin farklılaşması,   toplumsal   ve  ekonomik  şartların  değişmesi şeklinde   sıralanabilir. Gerek   belirttiğimiz   bu   sorunların çözümüne yönelik olarak, gerekse iş teftişinin önlemedeki rolünü   ve   önlemeye   katkısını   sağlamak   amacıyla   yeni stratejiler belirleme ve geliştirme ihtiyacı doğmuştur.

Bu şartlar altında İş  Teftiş Kurulu Başkanlığının yeni teftiş stratejisi; önlemenin, ödemekten daha insani ve daha ekonomik olduğu gerçeği ile çalışma barışının sağlanmasının toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkisinden hareketle, işyeri çalışma ortamı ve şartlarından kaynaklanan;

-Sağlık ve güvenliğin korunmasına,

-Çalışma koşullarının iyileştirilmesine,

-İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullan konusunda işçi, işveren ve tüm sosyal tarafların bilgilendirilmesine,

-İşyeri teftişlerinde iş müfettişlerinin öncelikle bir rehber gibi davranmaları ve yol göstermelerine,

-Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine,

-Güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç oluşturulmasına,

katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak, ‘Risk esaslı’, İşkolu/Sektör Esaslı’ ve ‘Alan Esaslı’ programlı teftişler yapılması şeklinde ifade edilebilir.

Programlı teftişler; klasik teftiş anlayışı dışında, inisanı odak noktasına yerleştiren risk, alan veya sektör esaslı yapılan, ilgili tüm tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı teftişlerdir. Biz bu teftiş anlayışını 2010 yılından itibaren uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz? dedi.

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığını tanıtan bir tanıtım filmi izlendi.

A (1)

GONCA ŞAHİN: FARKINDA OLDUKLARININ FARKINDAYIZ

İş Başmüfettişi Gonca Şahin ise iş teftişinde yeni yaklaşımlar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda bir sunum gerçekleştirerek, ?İş teftişinde yeni yaklaşımlar ve Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi? konulu sunumunda, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkiye çapında her bir işyerinde iki türlü denetim yapmakta. Birincisi; çalışma koşullarıyla ilgili işin yürütümü yönünden ve bizlerin kısaca sosyal müfettişler olarak dediğimiz müfettişler tarafından yürütülen çalışanların yasal haklarıyla ilgili teftişler diğeri de çalışma ortamı ile ilgili  iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ve bizlerin kısaca teknik müfettişler olarak adlandırdığımız  müfettiş  meslektaşlarımız tarafından yapılan teftişler. İşin yürütümü yönünden yapılan teftişlerde sosyal iş müfettişi olarak  teftişlerde hangi konulara baktığımızda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işverenler tarafından neler yapılabileceğinden, çalışma koşullarını daha düzenli hale getirmesi için işverene daha düzenli hale getirilmesinin işverene sağlayacağı yararların neler olduğunu kısaca söz etmeye çalışacağım.

Tabi bizler Zonguldak?ta işçi ve işveren ilişkilerinin çok eskilere dayandığını, işçilerin ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini Türkiye?nin diğer illerine göre biraz daha farkında olduklarının farkındayız. Ama buna rağmen genel bir hatırlatma anlamında özellikle 4857 sayıl iş kanununun 10. yılını doldurmasına rağmen halen eksik bilinen, yanlış  uygulanan yönleri olduğunu düşünerek, sosyal yönden genel hatırlatma çerçevesinde genel bir görüş alış verişi yapmaya çalışacağım.

Bir işyerindeki bütün üretim sürecini organize eden işverenler, hangi koşullarda nasıl üretim yapılacağını belirleyen işverenler. Aslında işyeri ile ilgili bütün önemli kararları alan, uygulayan işverenler. Tıpkı bunlar gibi işyerindeki çalışma koşullarını iyileştirmek, bu doğrultuda kararları almak da işverenlere bağlıdır, işverenlerin elinde olan bir şeydir. İşverenlerin, işyerindeki çalışma koşullarının belirlenmesinde iki tercihte bulunabilir işverenler. Birincisi, kısa sürede sadece belirli bir zaman içerisinde üretimi artırmayı ve bunu en düşük maliyetle yapmayı amaçlayabilir işveren. Bunu yapmak için de yasal düzenlemeleri, yasal standartları hiç dikkate almaz. Tek amaçları üretimi artırmak ve maliyeti düşürmektir. Bunun için neler yapabilir sigortasız işçi çalıştırabilir, çalışma sürelerini artırabilir, yasal sürelerin çok üzerinde çalışma süreleri belirleyebilir. Ancak çalışma koşullarını sadece bu kritere göre belirlerse bir işveren, maliyetleri ve üretimi artırmayı dikkate alırsa  aslında işyeri açısından uzun vadede daha önce hiç öngörülmeyen başka maliyetlerle karşılaşır. İşverenlerin ikinci bir seçimi, çalışma koşullarının belirli standartlara yani yasal düzenlemelere uygun olarak belirlemektir. Bu şekilde davranmak aslında işvereni olumlu yönde farklı ve uzun vadede kazançlı kılacak bir seçimdir. Bir kere işveren yasal düzenlemelere uyduğu zaman işçisini buna uygun olarak çalıştırdığı zaman çalışanın memnuniyeti ve verimliliği artacaktır, işyerine bağlılığı artacaktır. İşçi sirkülasyonu azalacak, işin niteliği ve kalitesi yükselecek. Standartlara uymamaktan kaynaklanan işverenin diğer maliyetleri azalacak ve marka değeri artacaktır? diyerek, işveren ve işçilerin yasal yükümlülükleri ve sosyal güvenceleri ile işyerinin kalitesi  ve çeşitli yasal mevzuatlar konularında bilgiler verdi.

A (2)

SELÇUK ÇEVİRME: BU YASA İYİ BİR YASA VE RUHU VAR

İş Başmüfettişi Selçuk Çevirme ise ?İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve uygulamaları? ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları konusunda, ?Yasa gerçekten benim açımdan benim anlayışımda yasanın aslında bir ruhu var. Yasanın bizim ve Avrupa?daki gibi kendi işyerinde sorunlarını halletmesini sağlayan işverenin, kendi işyerinde sorunlarını halletmesini sağlayan bir yasa gibi, ne gibi işte  işyeri profesyonellerini getirmiş hekim, uzman ve kişiler bu yasa, bu hak bu haliyle Avrupa?daki uygulamalarının bir benzeri. Ben bu  yasa yeni şeyler getirmiş. Bu yasayı, bu maddelerini nasıl uyguluyoruz biliyorsunuz basında yasa ile ilgili çok yazılar yazıldı. ?Şu kadar ceza verilecek, bu kadar yapılıyor? bu cezada iki şey var, bir durdurma, iki ceza. Üçüncü bir alternatif yok. Bu işi 20 yıldır yapan bir kişi olarak daha bu yasalar önceki uygulamalarımızda İLO?nun  sözleşmesinden gelen ?hayati tehlike arz etmeyen noksanlıklar için 6 aya kadar süre verilir? hükmü vardı ona dayanarak biz çok net hatırlıyorum İstanbul?da bir tekstil işyerinde 6 kere gidilmiş ve 6 kere gidildiğinde 6 noksan olduğu gibi duruyor. Hiçbir tanesi tamamlanmamış. Böyle bir uygulamanın bu yasa ile kaldırılmış olması bence sevindirici? şeklinde konuşurken yasanın yararlı ve ruhunun olduğu bir yasa olduğunu hatırlatarak işçi ve işverenler açısından oturtmaya çalıştığı bir sistem olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından, soru-cevap bölümünde toplantıya katılan işverenler, Oda yöneticileri çalışma hayatı, yeni çıkan yasalarla ilgili bilgi alış verişinde bulundular. 

 

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi