Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

K2 YETKİ BELGESİ

Şubat 24, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENENLER BELGELER VE ŞARTLAR ( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)

2. Yetki Belgesi Başvuru formu (internet sitemizden temin edilebilir)

3. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (internet sitemizden temin edilebilir)

4. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri

5. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

6. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konuAsu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır

7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

8. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği

9. Vergi dairesinden mükellefiyet kaydını gösterir yazı.

NOTLAR: ? Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. ? K2 yetki belgesine eklenecek taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmesi zorunlu değildir. (Hususi araçlar K2 yetki belgelerine eklenebilir) ? K2 yetki belgesi ödemeleri işlemler U-Net Otomasyon sistemine girildikten sonra çıkacak ÖdemeBilgileri Belgesi ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası?na yatırılmaktadır. ? 2011 yılı için K2 yetki belgesi bedeli 7.122,00 TL olup araç başı 68,00 TL taşıt kartı ücreti yatırılmaktadır. ? Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük olan kamyonet vb. araçlar için 31.12.2011 tarihine kadar % 90indirimli K2* yetki belgesi bedeli 712,00 TL dir. ? İndirimli olarak alınacak K2* yetki belgelerine ilerinde yüklü ağırlığı 3,5 tondan yüksek araçlar(kamyon, çekici, römork vb) ekletilmek istenilmesi halinde indirimli belge bedeli ile indirimsiz belge bedeli arasındaki tahsil edilecektir. ? Karayolu Taşıma Yönetmeliği?ne göre geçerli araç muayenesi olmayan araçlar yetki belgelerine eklenememektedir. ? K2 yetki belgesi alacak gerçek-tüzel kişilerin en az 1 adet eşya taşımaya mahsus öz mal aracı bulunması şarttır.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi