Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Mali Politikamız

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası , TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri’ne ilaveten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini de kullanarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçeleri, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflığın sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular.

Odamız , üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yolunda  stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve  varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffa?ık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi