Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel

ÜYELERİMİZE VE BÖLGEMİZE VERİLEN HİZMETLER

Şubat 16, 2013 by yonetici in Genel with 0 Comments

a)Mesleki ahlakı ve tesanütü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlerine uygun suretle gelişmesine çalışmak.

b)Ticaret ve Sanayi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlara istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasındaki ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

c)Ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve sanayi faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak,

d)27’nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik etmek,

e)Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak,

f)Mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii halinde bunları yapmak,

g)Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile varılan protokol uyarıncak türü belgelerinivermek ,

h)İlimizde gerçekleşen Ro Ro taşımacılığı çerçevesinde ilimiz gümrük kapısından yurt dışına taşımacılık yapan tırlara Tır Geçiş Belgesi tanzim etmek

i)Hazine Müsteşarlığı ile yapılan protokol gereğince ilimizde bulunan sigorta acentelerini levhaya kayıt etmek ,

j)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumutarafından odamıza verilen yetkiye istinaden tütün ve içki satışı yapan işyerlerine ruhsat verilmesini sağlamak,

k)Meslek faaliyetlerine ait mevzuat hakkında Bakanlıklara illere ve Belediyelere tekliflerde ve dileklerde bulunmak,

l)Bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip örf ve adet haline getirmek,

m)Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi mesleki karar alabilmek,

n)Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak,

o)Milli ve Milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, limanlarımız arası ve yurtdışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yapmak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istitastikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.

p)Deniz ticaretine ait ticari, örf teamül ve uygulamaları tespit etmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak,

q)Yabancı gemi sahil ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselerle Türkiye limanlarının imkanları, çalışma şekilleri, tarihleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan aynı bilgileri sağlamak,

r)Deniz ticaretiyle ilgili milletlerarası kuruluşlara aslı üye olmak ve belge bulundurmak,

s)İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak,

t)Deniz acenteliği hizmet ücreti tekliflerini hazırlama Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tasdikine sunmak,

u)Odalar, bunlardan başka yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde aşağıdaki görevleri de yapabilir.Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetini tayinine yarayıcı laboratuar kurabilir veya bunlara iştirak edebilir.

ü)Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesi ve denetiminde ticaret denizcilik ve sanayi kursları açabilirler, açılan kurslara yardımda bulunabilirler, memleket içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutabilirler. Ve stajyerler bulundurabilirler.

v)İlgililerin talebi dahilinde, ticari sınai ihtilaflarda hakem olabilirler.

y)Mahalli veya bölge sergileri, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, kredi, müesseseleri ve mevzuları dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açılabilir veya açılmış veya açılacaklara katılabilir.

z)Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda, Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri kurabilirler ve yönetebilirler.

ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi