Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Basın Açıklamaları

Kısa Çalışma Ödeneğinden İstifade Etmek İsteyen, Koronavirüsten Olumsuz Etkilenen İşverenlerimiz İçin Başvuru ve Takip Süreçleri Kolaylaştırılarak Uygulama Yürürlüğe Girdi.

Yapılan yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; Koronavirüsten
olumsuz etkilenen işverenlerimiz için  kısa çalışma talebinde bulunulması ile ilgili yeni
düzenlemeler yürürlüğe girdi. Üyelerimiz bulundukları yerden, İŞKUR’a gitmeden
elektronik ortamda https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ adresinden
talepte bulunabilecekler.


Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede
tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate
alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen
zorlayıcı sebep” kapsamında  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız
tarafından
 kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden
işverenlerimiz; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin
bilgileri içeren listeyi
 Zonguldak
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün
kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr elektronik posta
adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa
çalışmaya başvuru yapabilecekler.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde
sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak
teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde
işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere
başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular
uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler


Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca,
Bakanlık İş Müfettişlerince Kurumun Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle
Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti
incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

 • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında
  veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve
  tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
 • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun
  değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz
  konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve
  inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları
  tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk
  tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına
  ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
 • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya
  azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde
  ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
 • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlık İş Müfettişlerince rapor
  niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurum İl
  Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak
  imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare
  gönderilecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları
  tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk
  tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari
  tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa
  çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 


İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı
işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş
Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından
bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan
eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan
yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı
bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen
sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek
gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden
işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini
gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca
bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek
başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa
Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu
şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt
tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini
tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık
olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.
Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı
zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence
belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler
adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma
Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi
kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler
4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı
maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre
içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve
genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa
çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Koronavirüs salgınından
olumsuz etkilenen tüm işletmelerimizin ve girişimcilerimizin Kısa Çalışma
Ödeneğinden istifade ederek çalışanını korumasını ve istihdamı düşürmemelerini
bekliyorum, dedi

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi