Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

Tarihçemiz

REİS
Madenci Maksut Bey
REİS SANİ
Tüccardan Bartınlı Kozmidis Efendi
AZA
Madenci Mihal Hıristo Fıdis Efendi
AZA
Madenci Hoca İstefan Efendi
AZA
Tüccardan İstanbulluyan Karabet Efendi
AZA
Tüccardan Toma Fotyadis Efendi
AZA
Tüccardan Ohanis Hazarbetyan Efendi
AZA
Tüccardan Bekir Sıtkı Bey
AZA
Hacı Antranik Efendi

Kuruluşundan 9 yıl sonra 1928 tarihinde Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının , 1932 yılında da Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına ilhak etmesi ile birlikte Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası bu ilçelerdeki faaliyetini odaya bağlı memurlar aracılığı ile yürütmüştür.

Yine odamız arşivlerinde yer alan bilgilere göre Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılında Zonguldak Ticaret ve sanayi Odasına kayıtlı üyelerin dökümü şöyledir.

Fevkalade sınıf
8
1. sınıf
44
2. sınıf
50
3. sınıf
137
4. sınıf
162
5. sınıf
68
Toplam
469
Küçük Esnaf
769
Genel Toplam
1238
1919 – 1922 senelerinde üye dağılımı
SINIF
TǜRK
GAYRİMǜSLİM
TOPLAM
1
2
9
11
2
18
26
44
3
8
45
53
4
12
160
172
40
240
128

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucular meclisi birinci faaliyet raporunda etkinliklerini şöyle sıralamıştır.

 1. Ereğli Limanını inşası.
 2. Ankara- Ereğli şimendifer hattının inşası.
 3. Maden rüsumunun tenzili ve affı.
 4. Ecnebi mallarından okturva rüsumunun ilk ithal edildiği mahalde,dahilinde istihsal edilenlerin istihsal mahallinde istifası.
 5. Ziraat bankası Zonguldak Sandığının tüccara kredi açması ve muamelesini tevsi etmesi ,
 6. Havzanın tek bir liman addile kömür almak üzere gelen vapurlardan bir defa liman , fener karantina ve gümrük muamele rüsumuna tabi tutulduktan sonra havza dahilindeki diğer liman ve iskeleleri her hangi bir zaruret dolayısıyla uğradığı takdirde başkaca bir muamele ve rüsuma tabi tutulmaması.
 7. Havzada satılmakta olan kömürlere şlam karıştırılmakta olduğu haber alındığından meni husussunun maden müdüriyet umumiyesinden temennisi ,
 8. Derbesti inşa şoselerin bir an evvel inşası ve Zonguldak- Çaycuma üzerinden Safranbolu’ya bir şose inşası.
 9. Sahillerde ve şimendifer güzergahlarında odun kömürü yerine maden kömürü istimalinin tedricen tamimi.
 10. Kömürlerimizin piyasaya temiz çıkartılması ve madencilerin aralarında bir cemiyet teşkili.
 11. Kömürlerimize Romanya ve şarki Akdeniz havzasının ticaret muahedelerinde mahraç olarak temini.
 12. İstanbul’da ki kömür tahmil ve tahliye vesaitini asrileştirilmesi.
 13. kömürlerimize İngiliz kömürleri karıştırılmakta olduğundan seri tedabir ittihazı.
 14. Zonguldak’ta orman idaresi teşkilatının tevsii.
 15. Gümrüğe baskül konulması.
 16. Gümrüğe antrepo inşası.
 17. Ziraat ve Osmanlı bankalarından yapılan kredi muamelatının usul ve eşkalinin daha basit ve kolay bir hale ifrağı.
 18. Zonguldak Limanının tevsii ve tahmil vesaitinin asrileştirilmesi.
 19. Gümrük, karantina,, fener ve liman muamelelerinin tevhidi.
 20. İhrakiye alacak ecnebi vapurlarının bil cümle rüsumdan muaf olması.
 21. Gümrük muamelatının taksiri ve dahili mevaridata mevzu bisut kuyudan ref-i.
 22. Zonguldak’ta bir gümrük binası inşası.
 23. Zonguldak ile Kozlu arasında ki münakalatı bahriyenin beyannameye tabi tutulması.
 24. Zonguldak’ta mevent belediye iskelesinin esaslı olarak inşası.
 25. Yol vergisinin mümkün mertebe tenzili.
 26. Oktorva rüsumunun yeniden tetkiki ile tenzili.
 27. Hafta tatili kanununda aynı sanattaki ticarethanelerin sınıflara ayrılması.
 28. Mezbaha rüsumunun tenzili.
 29. Liman ve gümrük malları tarifelerinin tenzili.
 30. Bankaların almakla oldukları faiz ve komisyonların tenzili.
 31. Zonguldak’ta ticarethane buhranının izalesi için evkaf idaresince kendi arsalarına apartman inşası.
 32. Reklam vasıtalarının Belediyece temini.
 33. Merakibi bahriyenin i iştimal eylediği mazot ve benzinin inhisar rüsumunun asgari hadde indirilmesi.
 34. İstanbul Limanında ecnebi vapurlarına ihrakiye olarak verilecek kömür liman şirketince % 30 tenzilat icrası.
 35. İstanbul madencilerinden sabih istoklar vücuda getirmek isteyenlere liman şirketince ve gümrük idaresince müsaade edilmesi.
 36. Zonguldak gümrüğüne vurud eden ve tahlile tabi bulunan mevadın Zonguldak kimyahanesinde tahlil ettirilmesi.
 37. Zonguldak Limanına eşyayı ticcariye tahliyesi için bir iskele yapılması.
 38. Zonguldak limanına çıkarılan eşyanın üstü örtülü bir mahalde muhafazası ve eşyanın kasabaya nakli için her zaman (triko) nakil vesaitinin verilmesi.
 39. Devrek Ziraat Bankasının tüccara kredi açması ve muamelesini tevsi eylemesi.
 40. Kömürlerimizin memleket dahilinde sürümünü temini için;
  1. On, on beş beygir kuvvetinden fazla enerji hasıl eden makinelerde mazot ve sair mayi mahrukat yerine maden kömürü istimalinin bir kanun ile temini.
  2. Ereğli-Irmak demiryolunun pek az kalmış kısımlarının ikmali.
  3. Kömür nakleden vesaiti nakliye ücretlerinin tenzili.
 41. Ecnebi memleketlerine kömürlerimizin ihracatının tezyidi için.
  1. Maden amelesinin kazanç, buhran ve muvazene vergisinden istisnası ,
  2. Lağvedilen teşviki sanayi kanununun muafiyetlerinin iadesi,
  3. Maden direğinden alınmakta olan rüsumun tenzili,
  4. Havza mıntıkasının tek bir liman addi,
 42. İş Bankası Zonguldak şubesinin Devrek ve Çaycuma tüccarına kredi açması.
 43. Zonguldak’ın müstakil bir telefon hattı ile İstanbul’a raptı.
 44. Telgrafhaneye bir (hük) makinesi konulması.
 45. Kastamonu posta ve telgraf müdüriyetinin Zonguldak’a nakli.
 46. Zonguldak Ziraat Bankası sandığının müdüriyete kalbile şube haline ifrağı.
SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi