Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

GERÇEK KİŞİLER

Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

Temmuz 20, 2020 by yonetici in GERÇEK KİŞİLER with 0 Comments

Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

A) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ( adres, iş konusu, unvan, sermaye vb.)

1) Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe

2) Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe

3) Taahhütname

4) Vergi Dairesinden onaylı   “MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ (FAALİYET BELGESİ)”  (1 asıl – 1 fotokopi)

NOT-1: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı (belediye kayıtlarındaki eski adres ile Sicil Müdürlüğümüzdeki eski adres aynı değilse işlem yapılamaz) ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında Firmanın ünvanı açıkça belirtilmeli  ve adresin BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN NUMARATAJ ÇALIŞMASI SONUCU değiştiği belirtilmelidir

NOT-2: Sermaye Artışında Güncel Tarihli Bilanço eklenmelidir.( Muhasebeci ve firma yetkisi tarafından kaşe ve imzalı getirilmelidir.)

B) SİGORTA ACENTELİĞİ

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

3. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

4. Acentelik Sözleşmesi (1 adet)

C) SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

3. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı; 1 asıl -2 fotokopi)

D) İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

Değişiklik;
a. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)
c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)

E-TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)
1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)
a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
c) işletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır
ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

F) HALEFİYET

a) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

b) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

c) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (1  asıl- 1 fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

d) Mirasçılar tarafından işletmeyi devam ettirecek mirascı lehine noterl huzurunda düzenlenmiş muvafakatname

e) mahkeme Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

G) TİCARETİ TERK

1) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına)

2) Dilekçe (Zonguldak Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

3) Mal Beyanı

2. Vergi Dairesinden onaylı   “MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ (FAALİYET BELGESİ)”  (1 asıl – 1 fotokopi)

* Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli( 1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

SİTE İÇİ ARAMA

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp

alt text
ONLINE İŞLEM
alt text alt text
SOSYAL MEDYA
alt text
KURUMSAL E-POSTA
alt text
HİZMETLERİMİZ
YARARLI ADRESLER
alt text alt text alt text alt text alt text
Translate
EnglishRussianTurkish
ZTSO Aylık Dergi
2014 İktisadi Durum Raporu
Zonguldak Hakkında
2014 Fuar Takvimi